Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu wiąże się
z poszerzeniem obszaru rozpoznania dokonywanego przez nauczycieli i specjalistów, którzy w środowisku przedszkolnym najłatwiej i najtrafniej mogą zaobserwować pierwsze symptomy trudności dziecka. Ważnym czynnikiem w zakresie dokonywanego rozpoznania jest przy tym wzięcie pod uwagę, na ile uwarunkowania tkwiące w środowisku dziecka, w tym również w przedszkolu, mają wpływ na jego funkcjonowanie i jakie zmiany w tym obszarze są konieczne, aby wzmocnić skuteczność oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych. Uwzględnienie wpływu czynników środowiskowych – zarówno barier, jak i czynników wspierających – na jakość procesu wychowania i edukacji  poszerza perspektywę widzenia specjalnych potrzeb edukacyjnych – dostrzeganych nie tylko z punktu widzenia uwarunkowań rozwojowych konkretnego dziecka, ale również przez pryzmat psychospołecznych uwarunkowań środowiska, w którym dziecko funkcjonuje.

Przy rozpoznawaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci w przedszkolu uwzględnia się przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w środowisku przedszkolnym, oraz jego wspieranie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień.

Rozpoznanie sytuacji i warunków, które determinują to, jak dziecko funkcjonuje, rozpoznanie środowiska i przyczyn ograniczających bądź wspierających jego optymalny rozwój stanowi fundament skutecznego wsparcia dziecka, w tym zniwelowania lub skompensowania tych uwarunkowań środowiskowych, które mogą stanowić barierę dla dziecka. 

W jakim celu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu:

 • aby wspierać potencjał rozwojowy dziecka;
 • stworzyć warunki do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych dziecka;
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

Z czego może wynikać potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego (np. wcześniejszym kształceniem za granicą).

Należy pamiętać, że korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest nieodpłatne i dobrowolne.