• Świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin są bezpłatne.
  • Pozostałe godziny są płatne w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
  • Zwalnia się z opłaty rodziców (opiekunów prawnych) posiadających, co najmniej troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym (uwzględnia się wyłącznie dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia). Druk zwolnienia z opłat z tytułu wielodzietności dostępny jest w zakładce „Druki do pobrania” – wypełniony druk należy dostarczyć do sekretariatu placówki.
  • Nie pobiera się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w danym roku szkolnym, jeśli dziecko realizuje roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego. Dzieci sześcioletnie.
  • Koszt wyżywienia: dzienna stawka żywieniowa wynosi – 12.00 zł.
  • Koszty pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłaty za wyżywienie przesyłane są drogą mailową poprzez system elektroniczny CARJO.
  • Rodzice mają obowiązek uiścić należność do 15 dnia danego miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy t.j. poprzedni miesiąc.
  • Każde opóźnienie powoduje naliczenie ustawowych odsetek oraz uruchamia procedurę windykacji należności.
  • Nie podpisujemy z Państwem umów o oświadczenie usług z przedszkolem, gdyż nie ma podstaw prawnych do zawierania przez Dyrektorów przedszkoli miejskich umów cywilnoprawnych z rodzicami. Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie wniosków rekrutacyjnych. Dodatkowo, składacie Państwo DEKLARACJĘ POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU – druk dostępny jest w zakładce „Druki do pobrania”.
  • Prosimy o zapoznanie się z Zasadami korzystania z elektronicznej ewidencji, w zakładce „Druki do pobrania”.

 

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203)

– Uchwała nr LXIX/1791/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę.