REALIZUJEMY NASTEPUJACE PROGRAMY

„Zbieram, poszukuję, badam”

 • Wskazuje sposoby planowania pracy i realizacji treści edukacyjnych.
 • Pomaga przygotowywać aktywizujące zajęcia dla dzieci dzięki szczegółowo przedstawionym metodom pracy.
 • Ułatwia dokumentowanie pracy dzięki konkretnie opisanym funkcjom stosowanych technik.
 • Ułatwia organizację zajęć adaptacyjnych  − zawiera wskazówki i pomysły zajęć.
 • Daje możliwość zaplanowania systematycznej diagnozy i obserwacji, wskazuje konkretne rozwiązania i sposoby budowania narzędzi
 
BEZPIECZNIE W PRZEDSZKOLU NAM, GDY ZNAKI I ZASADY ZNAM
Program własny
 

Celem programu jest kreowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu. Ponadto realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

 
RYTMIKA DLA SMYKA
Program własny
 
„Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem.
Muzyka w greckim ujęciu tego słowa jest elementem pedagogicznym najwyższej rangi” 
Emil Jaques-Dalcroze

Zajęcia z rytmiki odbywać się będą jeden raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej.
Czas zajęć dla grupy 5-6-latków: 25 min, dla grupy 3-4 -latków: 15-20min.
Jeżeli dzieci w danym dniu są rozbawione I zainteresowane zajęciami, czas zajęć może być w każdej grupie wiekowej wydłużony.
    W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela – dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych.
     W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.

 • -dynamiczne /uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem/;
 • agogiczne /ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany agogiki/;
 • artykulacyjne /uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych/;
 • ćwiczenia reagowania na temat melodyczny /tj. spostrzegania i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej/;
 • odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych, metrum muzycznego, i prostych tematów rytmicznych/

 

PROGRAM EKOLOGICZNY: ZIELONO MI

Program własny: realizacja założeń programowych dofinansowana przez DEPARTMENT ZROWNOWAZONEGO ROZWOJU
 
Program edukacji ekologicznej dotyczy sposobów organizacji procesu wychowawczo -dydaktycznego w przedszkolu, który przygotowuje dzieci do tego jak żyć z przyrodą w zgodzie, a także uświadamia, że jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest ochrona naturalnego środowiska.
 
 
Program innowacyjny „Twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu” 

Autorstwa  Teresy Kosiarek –  pedagoga, socjologa, trenera twórczego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metodyki międzynarodowej Olimpiady Kreatywności – Oczyma Wyobraźni –  realizowany będzie w Przedszkolu nr 41 im. Jana Pawła II we Wrocławiu  w 3-letnim pilotażu obejmującym lata 2021-2024. 

Za wprowadzenie innowacji w przedszkolu odpowiedzialna jest Olga Brzezińska, która ukończyła 98 godzinny kurs doskonalący „Twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu”.

Opis innowacji pedagogicznej :

 

„Twórcze rozwiązywanie problemów  w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu” to nie tylko uczenie inaczej treści programowych przewidzianych w podstawie programowej, to uczenie myślenia z wykorzystaniem metod i technik twórczego rozwiązywania problemów, czego brakuje w przedszkolach.W zaproponowanej innowacjikształcenie umiejętności świadomego używania heurystyk twórczych w rozwiązywaniu zadań i problemów rozłożone jest na trzy lata wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że wiadomości i umiejętności z zakresu twórczego rozwiązywania problemów, zdobywane w naszym przypadku przez dziecko czteroletnie, będą powtarzane, pogłębiane i rozszerzane w grupie dzieci pięcioletnich, a następnie w grupie sześciolatkówSpiralny układ treści programu umożliwia powrót nauczyciela wraz z dziećmi do wcześniejszego materiału, który zostanie ukazany w bogatszej i szerszej perspektywie w kolejnym roku.

 
MALI WSPANIALI
Mali  Wspaniali  –  to  program  ogólnorozwojowy  dla  dzieci w wieku przedszkolnym. Wprowadzony  do  placówek 2008r.  przez  grupę  pasjonatów oraz  zawodników  karate. Obecnie  w  programie  bierze  udział  ponad  21  tysięcy  dzieci  w  około dziesięciu  województwach  Polski,  wspierany przez  licznych partnerów,  w  tym  Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program  Mali  Wspaniali  udowodnił,  że  granice  są  jedynie  stanem umysłu.  To,  co  czyni  autorów  szczególnie  dumnych  z  projektu,  to fakt,  iż  program  jest  w  pełni  darmowy,  co  umożliwia  uczestnictwo wszystkim  dzieciom,  niezależnie  od  ich  statusu  materialnego.
PROMOCJA ZDROWIA 
Program własny
Koncepcja wszechstronnej edukacji zdrowotnej dzieci zakłada:
 
 • uwzględnienie holistycznego podejścia do zdrowia i czynników warunkujących zdrowie, związanych z ludźmi i środowiskiem. 
 • korzystanie ze sprzyjających okoliczności dla edukacji zdrowotnej: programy (formalne, nieformalne, innowacyjne), okazje pedagogiczne, wzorce tworzone przez ludzi;
 • dążenie do harmonizowania wiedzy o zdrowiu, którą  dziecko zdobywa z różnych źródeł (rodzina, nauczyciele, rówieśnicy, środki masowego przekazu, reklama, itp.)
 • zachęcanie dzieci do zdrowego stylu życia i tworzenie warunków i możliwości sprzyjających zdrowiu.

Edukacja zdrowotna to nie tylko przekazywanie wiedzy lecz również rozwijanie umiejętności, a także nawyków. Należy więc tworzyć możliwości do kreowania postaw i wartości, które ułatwiają dzieci om dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia i zdrowia.