Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole41.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne:
• brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
• część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
• dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
• brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:
• zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2022-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Olga Brzezińska,
Sekretariat.p041@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (71) 798 67 89.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedszkola nr 41 im. Jana Pawła II we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Dobrej 16 we Wrocławiu

Siedziba Przedszkola nr 41 im. Jana Pawła II we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Dobrej 16 we Wrocławiu częściowo jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku prowadzą łagodne schody oraz podjazd dla wózków.
Budynek składa się z dwóch kondygnacji, nie ma windy osobowej.
Podwójne drzwi wejściowe są częściowo przeszklone, otwierane na zewnątrz budynku.
Brak oznaczeń kontrastowych, w druku powiększonym lub w alfabecie Braille’a dla osób słabowidzących lub niewidomych.
Gabinet dyrektora znajduje się na parterze po lewej stronie w holu głównym.
W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem można wejść tylko do gabinetu dyrektora.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, pochylni, platform.
Główna klatka schodowa znajduje się w środkowej części budynku, schody posiadają jednostronną poręcz.

Dostępność tłumacza języka migowego
Brak tłumacza języka migowego.

Data publikacji strony: 2016-02-22.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-02